U OKRUGU JOŠ 19 POZTIVINIH NA VIRUS KORONA

Jo{ 19 oso­ba iz okru­ga poz­i­tivno je na virus korona: 11 iz Piro­ta, 6 iz Bele Palanke i 2 iz Babu{nice. Na PCR anal­izu je posla­to 20 bri­se­va iz okru­ga. Jed­na oso­ba je pre­minu­la u pirot­skoj bolnici. 

U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 32 bolesni­ka: 18 iz Piro­ta, 6 iz Dim­itro­vgra­da, 6 iz Babu{nice i 2 iz Bele Palanke. Svi kod kod kojih je virus potvr|Žen testi­ran­jem su u kuĐ}noj ili bolni~koj izolaciji.

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu, Beloj Palan­ci i Babu{nici je vanred­na sa ten­den­ci­jom sta­bi­lizaci­je, u Dim­itro­v­gradu je nesig­ur­na ali sta­bil­na, saop{teno je iz ZZJZ Pirot. Apelu­ju na po{tovanje mera prevencije. 

Kovid19 potvr|en kod jo{ 1.881 osobe u Srbiji

U Srbi­ji je viru­som korona zara‘en jo{ 1.881 gra|anin. U posled­n­ja 24 sata su od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule 23 osobe. Na bolni~kom le~enju su 5.462 bolesni­ka. Na res­pi­ra­toru je 195 paci­je­na­ta.