PRONAĐEN KNJAŽEVČANIN KOJI SE IZGUBIO NA STAROJ PLANINI 14012021

Knja‘ev~anin Uro{ Dragi}evi}, koji je ju~e oko 15 sati nes­tao na Staroj plani­ni dok je ski­jao, prona|en je i nije ‘ivot­no ugro‘en. Iz Gorske slu‘be spasa­van­ja ka‘u da je mla­di} sa dru­gari­com kren­uo put Babinog zuba i od tada mu se gubi sva­ki trag.