HUMANITARNA AKCIJA GO SRPSKE DESNICE PIROT

Pred­stavni­ci GO Srpske Desnice Pirot orga­ni­zo­vali su human­i­tar­nu akci­ju za ugro‘žena domać}instva koja su pogo|đena poplava­ma u poje­din­im grad­skim naseljima. 

Predsed­nik GO Srpske Desnice Pirot Milan Petrovi}ć, odbornik Srpske Desnice Ninoslav Ć]iri}ć i koor­di­na­tor Mar­jana Pe{ši}ć, uruč~ili su zim­sku garder­obu porodica­ma Arivovi}ć u Pris­jan­skom naselju, ~čije su kuć}e o{te}ene u poplavi. 

Petrovi}ć je rekao da je u ovim teš{kim trenuci­ma najpotreb­ni­ja sabor­no­st jer samo jedinstveno{}u i ujedinjeno{}u oko zajedni~čkog prob­le­ma mo‘že da se prevazi|e nedać}a koja je zade­si­la gra|ane.

Ć]iri}ć je naglasio da su aktivisti Srpske Desnice bili uz svo­je sugra|đane onog dana kada je bilo najte‘že.

Oliv­er Arivovi}ć, zah­valio se Srp­skoj Desni­ci na ukazanoj pomo}ći i sol­i­darnos­ti koja im zna~či.