EKIPE KOMUNALCA POMAŽU GRAĐANIMA NA UBLAŽAVANJU POSLEDICA POPLAVA 14012021

Od po~etka obil­nih padavina ekipe Komu­nal­ca su na terenu, ka‘e direk­tor ovog javnog preduze}a Boban Toli}. Sa ekipa­ma Vodovo­da i pri­vat­nim fir­ma­ma, radi se na ubla‘avanju posled­i­ca od poplava.