DR ZEC: NEMA OPUŠTANJA IAKO SE SMANJUJE BROJ OBOLELIH 14012021

Iako se inten­zitet prenosa virusa poste­peno sman­jio, nema pros­to­ra za opu{tanje, jer je virus itekako prisu­tan u pop­u­laciji, ka‘e epi­demi­olog dr Rad­mi­la Zec. Prve vakcine pro­tiv kovi­da u okr­gu prim­ili su zdravstveni radnici.