ZZJZ: JOŠ 24 OSOBE POZITIVNE NA VIRUS KORONA U OKRUGU, PREMINULE DVE OSOBA U OPŠTOJ BOLNICI PIROT

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ Pirot reg­istrovana su jo{ 24 lab­o­ra­tori­js­ki potvr|ena slu~aja obol­e­van­ja od virusa korona u Pirot­skom okrugu (Pirot 14, Dim­itro­v­grad 1, Bela Palan­ka 7 i Babu{nica 2). Na anal­izu u lab­o­ra­tori­ju ćć”Vatreno oko” posla­ta su 24 uzor­ka. Nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 26 lica,a ukin­u­ta za 24. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 159 pre­gle­da od kojih 46 prvih i 113 kon­trol­nih. Poste­peno se sman­ju­je broj hos­pi­tal­i­zo­vanih i smrt­nih isho­da. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 34 bolesni­ka ( 20 iz Piro­ta, 5 iz Dim­itro­vgra­da, 7 iz Babu{nice, 2 iz Bele Palanke). Iz Zavo­da podse}aju da se inten­zitet prenosa virusa poste­peno sman­ju­je i da je i dal­je neo­hod­no pridr‘avati se propisanih mera prevencije.