POČELA VAKCINACIJA ZDRAVSTVENH RADNIKA U PIROTU

Vakci­naci­ja zdravstvenih rad­ni­ka pro­tiv korona virusa po~ela je danas. U toku dana vakcin­isana je prva gru­pa rad­ni­ka Doma zdravl­ja i Op{te bolnice.