MILAN MANIĆ UJKA POKLONIO DIGITALNU GRAFIKU GALERIJI

Milan Mani} Ujka, posle odr‘ane godi{nje izlo‘be Nove art scene i Dru{tva likovnih umet­ni­ka i ped­a­goga, pok­lo­nio je dig­i­tal­nu grafiku Galer­i­ji ^edomir Krsti}. Ovo je nje­go­va peta grafi­ka koja upot­pun­ju­je fond pirotske Galer­i­je koji za sada ima oko 300 umetni~kih dela.