ZNAČAJ JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA

Kra­jem pro{le godine i u Piro­tu je otvoreno Jedin­stveno upravno mesto. Cilj je da se gra|anima pru‘e bol­je i efikas­ni­je usluge. Ovim pro­gramom je omogu}eno gra|anima da na jed­nom mes­tu dobi­ju sve infor­ma­ci­je, pod­ne­su samo jedan zahtev. U komu­nikaci­ji samo sa jed­nim slu‘benikom dobi­ja­ju se sva odgovaraju}a re{enja. Pro­gram Jedin­stveno upravno mesto pokrenu­lo je Min­istarst­vo dr‘avne uprave i lokalne samouprave u pro­ce­su reforme javne uprave. Od 2018. godine do sada Jedin­stve­na uprav­na mes­ta otvore­na su u 14 lokalnih samoupra­va. U planu je i otvaran­je u drugim op{tinama i gradovima.