VODOSNABDEVANJE U GRADU UREDNO, ZAMUĆENJA NA IZVORIŠTIMA SELIMA

Voda u seli­ma Kru­pac, Bla­to i Petrovac ne preporu~uje se za pi{e zbog pove}anje mutno}e na izvori{tima, saop{teno je iz pirot­skog Vodovo­da. Vodosnab­de­van­je u gradu je ured­no, ka‘e direk­tor Vodovo­da Zoran Nikoli}.