VANREDNA SITUACIJA I U DIMITROVGRADU

U op{tini Dim­itro­v­grad jo{ ju~e je uve­de­na vanred­na situaci­ja. Vode­na buji­ca je pro­bi­la bedem u tamo{njem Starom Tigrovom naselju. Poplavl­je­na je i indus­tri­js­ka zona. Me{tani poje­dinih nasel­ja jed­no vreme su bili bez stru­je. U poplavl­jen­im zona­ma bili su danas i predsed­nik op{tine Vlad­i­ca Dim­itrov i na~elnica okru­ga Dra­gana Ton~i}.