U PIROTU PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA ODBRANE OD POPLAVA

U Piro­tu je progla{ena vanred­na situaci­je odbrane od popla­va. Odluku je doneo Grad­s­ki {tab za vanredne situaci­je zbog posled­i­ca obil­nih padavina. Poplave su bile i jed­i­na tema dana{nje sed­nice {taba.