U BABUŠNIČKOJ OPŠTINI OŠTEĆEN DEO PUTA I REGIONALNI VODOVOD

Voda iz ku}a i sa uli­ca i soka­ka u Babu{nici se polako povla~i. Situaci­ja se sta­bi­lizu­je, ka‘e predsed­ni­ca ove op{tine Ivana Stoji~i}. Ekipe babu{ni~kog komu­nalnog preduze}a su na terenu.