FIRMA MAKARON IZ TURSKE OTVARA POGON U PIROTU

Zamenik gradona~elni­ka Piro­ta Milo{ Coli} izjavio je za TV Pirot da su u toku raz­gov­ori sa vlas­nikom firme Makaron iz Turske o otvaran­ju pog­o­na u Piro­tu. Ova fir­ma poslu­je god­i­na­ma u Velikoj Plani, a u Piro­tu plani­ra da otvori pogon u nekada{njoj hali fab­rike ”Lola Sar­lah” koji }e zakupi­ti.