BUJICA BLOKIRALA DEO PUTA U STANIČENJU

Put od crkve do mos­ta u Stani~enju je bloki­ran, ka‘e predsed­nik Save­ta Mesne zajed­nice ovog sela Slo­bo­dan Mani}. Trak­tor je jedi­no pre­vozno sred­st­vo kojim se mo‘e od jutros kroz ovaj delo sela, ka‘e me{tanin Miroslav Mani}.