ZZJZ: JOŠ 30 OSOBA POZITIVNIH NA VIRUS KORONA U OKRUG PREMINULE JOŠ DVE OSOBA U OPŠTOJ BOLNICI PIROT

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ Pirot reg­istrovano je jo{ 30 lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona u Pirot­skom okrugu( Pirot 16,Dimitrovgrad 1, Bela Palan­ka 8 i Babu{nica 5). U Op{toj bol­ni­ci Pirot od posled­njeg izve{taja pre­minule su dve oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je, saop{tavaju iz Zavo­da. U kovid ambu­lan­ti u dane viken­da obavl­jeno je 195 pre­gle­da od kojih je 60 prvih,a 135 kon­trol­nih. Nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 32 lica,a ukin­u­ta za 38. Poste­peno se sman­ju­je broj hos­pi­tal­i­zo­vanih i smrt­nih isho­da. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 44 bolesni­ka ( 29 iz Piro­ta, 7 iz Dim­itro­vgra­da, 6 iz Babu{nice, 2 iz Bele Palanke). Iz Zavo­da podse}aju da je inten­zitet virusa i dal­je visok, te je neo­hod­no pridr‘avati se propisanih mera prevencije. 

Pono­vo radi ambu­lan­ta Tigar, pazars­ka i dal­je kovid ambulanta 

Ambu­lan­ta Tigar pono­vo radi od danas, odlu~io je Stru~ni kolegi­jum Doma zdravl­ja DZ Pirot posle anal­ize aktuelne epidemiolo{ke situaci­je. Kovid ambu­lan­ta i dal­je je ambu­lan­ta pazar i ona od danas radi od 7 do 20 sati svakog dana. Ambu­lan­ta Tijabara radi}e rad­nim dan­i­ma od 7 do 20 sati, a vikendom i praznikom od 7 do 19 sati, Ambu­lan­ta Tigar radi}e rad­nim dan­i­ma od 7 do 20 sati, a Ambu­lan­ta Bol­ni­ca rad­nim dan­i­ma od 7 do 14 sati, obave{tavaju iz Doma zdravl­ja Pirot. Ostale ambu­lan­ta rade po rani­je ustal­jenom ras­pore­du rada. Iz ove zdravstvene ustanove navode da je i dal­je sus­pendovan sis­tem zakazi­van­ja kod izabra­nog lekara. Mole paci­jente za suzdr‘anost i tol­er­ant­nost s cil­jem racionalnog funck­ion­isan­ja sis­tema zdravstvene za{tite.

Jo{ 2.093 osobe poz­i­tivne na virus korona u Srbiji 

 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od 11.122 testi­rana gra|ana, virus korona potvr|en je kod 2.093 osobe. Trenut­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 5. 609 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma su 194 paci­jen­ta. Pre­minu­lo je 28 oso­ba od posled­njeg preseka. 

Od danas pri­ja­va za vakci­naci­ju pro­tiv korone 

Pri­ja­va za vakcin­isan­je pro­tiv korona virusa za građ|ane Srbi­je od danas je moguć}a na por­talu E‑uprave. Da bi se pop­unio upit­nik potreb­no je kliknu­ti na obelež‘eno pol­je „Pokreni uslugu“, posle ~čega se otvara for­mu­lar koji tre­ba pop­uni­ti i uneti tra‘žene podatke. Kako se navo­di da na por­talu E‑uprave, gra|ani mogu da odaberu bilo koju vakcinu pro­tiv korona virusa koju je odobri­la Agen­ci­ja za lekove i med­i­cin­s­ka sred­st­va, ili ž‘eljenog proizvo|a~ča vakcine, jednog ili viš{e njih. O ter­minu i mes­tu vakci­naci­je gra|đani ć}e biti obaveš{tavani putem e‑mejla ili sms poruke, a upit­nik se mo‘že pop­uni­ti i za č~lanove porodice.