U RSOVCIMA SE IZLILA VISOČICA

Dramati~no je bilo danas i u selu u Rsov­ci. Vodostaj Viso~ice po~eo je da naras­ta tokom no}i ka‘u me{tani. Na{a ekipa bila je u ovom planin­skom selu.