REZULTATI RADA INSPEKCIJA U POSLEDNJEM KVARTALU 2020.GODINE

Inspekci­jske slu‘be u okrugu, radile su redovne i vanredne kon­t­role u posled­njem kvar­talu 2020. godine.