BUJIČNE VODE POPLAVILE DOMAĆINSTVA U POJEDINIM PIROTSKIM NASELJIMA

Obilne padavine u kom­bi­naci­ji sa oto­pljen­im sne­gom iza­z­vale su bro­jne prob­leme na ter­i­tori­ji Piro­ta i okol­nih sela. Ljud­skih ‘rta­va nema, ali je pri~injena {teta, ka‘u iz Grad­skog {taba za vanredne situaci­je. Vodosta­ji u pirot­skom kra­ju su na najvi{em nivou u posled­njih neko­liko god­i­na. Nabu­jala je Ni{ava, ali i okolne reke i kanali. Voda je pro­dr­la u mno­ga doma}instva. Ekipe nadle‘nih su od no}as na terenu. Najte‘e je bilo u delu nasel­ja Rogoz, ali i u poje­din­im seli­ma.