”VREDNOSTI I RETKOSTI STARE PLANINE” SUBOTOM OD 20 SATI

Zbog velikog intereso­van­ja 9. jan­u­ara od 20 sati pono­vo emi­tu­je­mo prvu epi­zo­du ser­i­jala ”Vred­nos­ti i retkosti Stare pla­nine” u pro­duk­ci­ji na{e televizije. 

U prvoj epi­zo­di u‚‘iva}ete u lep­ota­ma Gostu{e, Bele, Vrt­i­bo­ga, Mramo­ra i Bratkove strane. 

Ser­i­jal od osam epi­zo­da emitova}e se pre­mi­jer­no svake sub­ote od 20 sati na TV Pirot. 

Reprize su nedeljom od 19:10 i petkom od 19:10.

Real­izaci­ju ser­i­jala podr‘alo je Min­istarst­vo kul­ture i informisan­ja Srbi­je.

Prva epi­zo­da je, posle pre­mi­jernog emi­to­van­ja, objavl­je­na i na YT kanalu TV Pirot.