VLADIKA ARSENIJE SLUŽIO LITURGIJU U PAZARSKOJ CRKVI

Srp­s­ka pravoslav­na crk­va i ver­ni­ci proslavl­ja­ju dru­gi dan Bo‘i}a. Sve~arski je i danas bilo i u pirot­skim pravoslavn­im hramovi­ma.