SPC: NEKA BOŽIĆ U DOMOVE UNESE MIR, LJUBAV, SLOGU, RADOST

U Bo‘i}noj poslani­ci Sin­o­da Srpske pravoslavne crkve navo­di se da poru­ka prazni­ka Ro|enja Sina Bo‘jeg obavezu­je i nas da svu­da oko sebe gradi­mo mir. Mirom sve po~inje i mirom se sve zavr{ava, navode iz SPC. Proslavl­ja­van­je ovog prazni­ka je pre­puno obi~aja koji iskazu­ju bogats­vo istori­jskog pos­to­jan­ja na{eg nar­o­da. U poslani­ci SPC pozi­va vernike na zahvlanost lekari­ma. Neka Bo‘i} unese u domove mir, ljubav, slogu, radost i blagoslov u sve dane ‘ivota, poru­ka je u poslani­ci SPC.