PRVOG JANUARA ROĐENE DVE BEBE U PIROTSKOM PORODILIŠTU

U pirot­skom Porodili{tu prvog dana 2021. godine ro|ene su dve devoj~ice. Po tradi­ci­ji pirot­sko Porodili{te na po~etku godine posetili su gradona~elnik Piro­ta, Vladan Vasi} i direk­tor JP ”Vodovod i kanal­izaci­ja” Zoran Nikoli} i dari­vali su prigod­nim pok­loni­ma majke i bebe koje se trenut­no nalaze u Porodili{tu.