POKLONI ZA UČENIKE SREDNJE STRUČNE ŠKOLE OD KOMPANIJE ”TIGAR TYRES”

Pred­stavni­ci Kom­pani­je Tigar Tyres uru~ili su pok­lone u~enicima prvog razre­da smera tehni~ar za polimere koji se {kolu­ju po dual­nom mod­elu obrazovanja. 

To je prva gen­eraci­ja u~enika u ovoj {koli koja se obrazu­je po mod­elu u~enja kroz rad u sarad­nji sa ovom kompanijom. 

Ova obra­zov­na ustano­va zain­tereso­vana je i za nasa­tavak ove sarad­nje u {kolk­skoj 2021/22. godi­ni, navo­di se u saop{tenju {kole.