OD PONEDELJKA PONOVO RADI AMBULANTA TIGAR, PAZARSKA I DALJE KOVID AMBULANTA

Ambu­lan­ta Tigar pono­vo }e radi­ti od ponedelj­ka odlu~io je Stru~ni kolegi­jum Doma zdravl­ja Pirot posle anal­ize aktuelne epidemiolo{ke situacije. 

Kovid ambu­lan­ta i dal­je je Ambu­lan­ta Pazar i ona }e od ponedelj­ka radi­ti od 7 do 20 sati svakog dana. 

Ambu­lan­ta Tijabara radi}e rad­nim dan­i­ma od 7 do 20 sati, a vikendom i praznikom od 7 do 19 sati, Ambu­lan­ta Tigar radi}e rad­nim dan­i­ma od 7 do 20 sati, a Ambu­lan­ta Bol­ni­ca rad­nim dan­i­ma od 7 do 14 sati, obave{tavaju iz Doma zdravl­ja Pirot. 

Ostale ambu­lante rade po rani­je ustal­jenom ras­pore­du rada. 

Iz ove zdravstvene ustanove navode da je i dal­je sus­pendovan sis­tem zakazi­van­ja kod izabra­nog lekara. Mole paci­jente za suzdr‘anost i tol­er­ant­nost s cil­jem racionalnog funck­ion­isan­ja sis­tema zdravstvene za{tite.