I DECA IZ PIROTA NAGRAĐENA NA KONKURSU INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE

Insti­tut za javno zdravl­je Srbi­je“ ”Dr Milan Jovanović Batut“” u sarad­nji sa Insti­tu­ti­ma i Zavodi­ma za javno zdravl­je raspisao konkurs za izbor najboljih likovnih i lit­er­arnih rado­va povodom obele‘žavanja kam­pan­je„ ”Okto­bar-mesec pravilne ishrane” i 16.oktobra, Svet­skog dana hrane, na temu“ ”Zdravl­je na usta ulazi“”. 

Zavod za javno zdravl­je Pirot sproveo je konkurs na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga, a najbolji radovi poslati su na konač~no ‘žiri­ran­je Repub­ličkoj komisi­ji Insti­tu­ta za javno zdravl­je Srbije. 

Na konkur­su je u~estvovalo je 77 š{kola i 51 predš{kolska ustano­va u Srbiji,a me|u nagra|ra|enima su i deca iz Piro­ta. U kat­e­gori­ji lit­er­arnih rado­va prvu nagradu osvo­jio je Luka Ivan~ev, u~enik IV‑1 O[”8.septembar”, a drugu nagradu Sara Miljkovi},u~enica VII- 5 O[”8.septembar”.

Komisi­ja je pohvalila u kat­e­gori­ji likovnih rado­va Sofi­ju Joci}, u~enicu V razre­da [kole za osnovno i sred­nje obra­zo­van­je ”Mla­dost” , Mar­jana Jovanovi}ać, iz Udruž‘enje za pomo}ć MNRL u Pirotu,kao i grup­ni likovni rad Udru‘enja za pomo} men­tal­no nedo­voljno razvi­jenih lica. 

Iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot č~estita nagra|đenim i pohval­jen­im u~česnicima i zah­valju­ju svi­ma koji su se odaz­vali konkur­su i dali izuze­tan dopri­nos u afir­misan­ju zdrav­ih navi­ka i zdravog pona{šanja.