HUMANITARNA AKCIJA PRIKUPLJANJA POMOĆI ZA MEŠTANE PETRINJE U HRVATSKOJ

Na trgu ispred Doma kul­ture sutra }e biti parki­ran kamion za priku­pl­jan­je pomo}i za gra|anje Petrin­je, op{tine koja je najpogo|enija zemljotres­i­ma u Hrvatskoj posled­njih dana. Ini­ci­ja­tor akci­je je Piro}anka Dani­jela Petrovi}.