BADNJE VEČE U PIROTU

Bad­nje ve~e obele‘eno je tra­cional­no i u pravoslan­im hramovi­ma u Piro­tu. Zbog epidemiolo{ke situaci­je, neki obi~aji su izostali u crkvama.