ZZJZ: JOŠ 33 OSOBE POZITIVNE NA VIRUS KORONA U OKRUGU, ČETIRI OSOBE PREMINULE U OPŠTOJ BOLNICI PIROT

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ Pirot reg­istrovana su jo{ 33 lab­o­ra­tori­js­ki potvr|ena slu~aja obol­e­van­ja od virusa korona u Pirot­skom okrugu(Pirot 19, Dim­itro­v­grad 4, Bela Palan­ka 7 i Babu{nica 3). U Op{toj bol­ni­ci Pirot pre­minu­la su ~etiri paci­jen­ta od posled­i­ca kovid infek­ci­je, saop{tavaju iz Zavoda.Od po~etka pan­demi­je do 30.decembra bor­bu sa kovidom izgu­bi­lo je 108 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga. Za posled­njih mesec dana 79 oso­ba. Ova ustano­va u lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” poslala je jo{ 23 brisa na anal­izu. Nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 40 osoba,a ukin­u­ta za 95. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja 29.decembra obavl­jeno je 368 pre­gle­da: 53 prva i 315 kon­trol­nih. U Op{toj bol­ni­ci Pirot hos­pi­tal­i­zo­van je 71 paci­jent( 45 iz Piro­ta, 12 iz Dim­itro­vgra­da, 6 iz Babu{nice, 7 iz Bele Palanke i jed­na oso­ba iz Beogra­da). Iako se poste­peno sman­ju­je broj obolelih, iz Zavo­da podse}aju da je inten­zitet virusa i dal­je visok, te je neo­hod­no pridr‘avati se propisanih mera prevencije. 

Jo{ 3.163 novoobolela od virusa korona u Srbiji 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja. kod jo{ 3.236 oso­ba je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno pris­ust­vo virusa korona od 14.444 testi­rana gra|ana. Na‘alost bitku sa kovid infek­ci­jom izgu­bile su 44 osobe. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 9.014 paci­je­na­ta, na res­pi­ra­tori­ma je 269 pacijenata.