STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE

Po~etkom 2021. god­inu o~ekuje se usva­jan­je nove Strate­gi­je reforme javne uprave, koja }e dati smer­nice za nared­nih deset god­i­na. Nacrt ovog doku­men­ta pripremi­lo je Min­istarst­vo dr‘avne uprave i lokalne samouprave, kao glavni koor­di­na­tor reforme, u sarad­nji sa drugim dr‘avnim organ­i­ma. Min­istar­ka Mar­i­ja Obradovi} u fokus svog rada stavl­ja zavr{etak proce­sa reforme sis­tema pla­ta, ja~anje razvo­ja elek­tronske uprave, ali i osna‘ivanje grado­va i op{tina u Srbi­ji. O tome kako vidi put ka javnoj upravi koja }e biti efikasan i prakti~an servis svih gra|ana, pogleda­jte u inter­vjuu koji sledi.