RAD OD KUĆE KAO PREVENCIJA ŠIRENJA VIRUSA

God­i­na na izmaku u ‘ivot lju­di unela je bro­jne novine. I tu ne bi bilo ni~eg ~udnog, da su to one obi~ne novine koje ‘ivot name}e. Osim takvih, bilo je i onih prin­ud­nih. Uzrok takvih bro­jnih prom­e­na je pan­demi­ja virusa korona. Sve vi{e se radi od ku}e.