POJAČAN RAD INSPEKCIJSKIH SLUŽBI OBELEŽIO OVU GODINU

Poja~an rad inspekci­jskih slu‘bi, obele‘io je ovu god­inu, ka‘e za TV Pirot na~elnica Pirot­skog upravnog okru­ga Dra­gana Ton~i}. Sumiraju}i ovu god­inu, mo‘e se re}i da su planovi koje je na~elstvo ima­lo za ovu god­inu, ost­vareni.