GRADSKA TOPLANA GODINU ZAVRŠAVA POZITIVNIM REZULTATIMA

JPćć” Grad­s­ka Toplana ovu god­inu zavr{ava poz­i­tivn­im finan­si­jskim rezul­tatom, uprkos pote{ko}ama sa koji­ma su se suo~avali usled epi­demi­je korona virusa, rekao je za TV Pirot Bratislav ]iri}, direk­tor ovog javnog preduze}a.