ANASTASIJA ĆIRIĆ — BUDUĆNOST SRPSKOG ŽENSKOG FUDBALA

Anas­tasi­ja ]iri} je jo{ u Piro­tu nagovesti­la veli­ki poten­ci­jal. Sja­jn­im igra­ma u Jedin­stvu posta­la je kadet­s­ka reprezen­ta­tiv­ka Srbi­je, a pro{le godine dobi­la je poziv da kar­i­jeru nas­tavi u na{em najbol­jem klubu Spar­taku iz Sub­o­tice.