ZZJZ: JOŠ 37 POZITIVNIH NA VIRUS KORONA U OKRUGU, PREMINULE 2 OSOBE

Jo{ 37 oso­ba iz okru­ga poz­i­tivno je na virus korona: 27 iz Piro­ta, 2 iz Dim­itro­vgra­da, 3 iz Bele Palanke i 5 iz Babu{nica. U Op{toj bol­ni­ci Pirot pre­minule su 2 bolesni­ka od posled­i­ca infekcije. 

Na PCR anal­izu je ju~e posla­to 28 uzo­ra­ka iz okru­ga, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Svi kod kojih je virus potvr|en su u ku}noj ili bolni~koj izolaciji. 

U Op{toj bol­ni­ci u Piro­tu na le~enju je 77 paci­je­na­ta: 51 iz Piro­ta, 12 iz Dim­itro­vgra­da, 6 iz Babu{nice, 7 iz Bele Palanke i 1 iz Beograda. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu, Beloj Palan­ci i Babu{nici je vanred­na sa ten­den­ci­jom sta­bi­lizaci­je, u Dim­itro­v­gradu je vanred­na, ali sta­bil­na. I dal­je je veli­ki broj hos­pi­tal­i­zo­vanih paci­je­na­ta i smrt­nih isho­da, navode iz Zavoda. 

Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih i do deset puta ve}i od bro­ja oso­ba kod kojih je virus potvr|en testi­ran­jem. Obolelih ima u svim kat­e­gori­ja­ma stanovni{tva. Pove}ava se i broj zara‘enih zaposlenih u zdravstvu, navo­di se u saop{tenju.

Inten­zitet preno{enja virusa u pop­u­laciji je i dal­je visok. U saop{tenju se navo­di da se poste­peno sman­ju­je broj obolelih. Apelu­ju da je neophod­no i dal­je strik­t­no po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je.

Jo{ 3.136 novoobolelih od Kovida19 u Srbiji

U Srbi­ji je jo{ 3.136 gra|ana zara‘eno viru­som korona. U posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je 46 paci­je­na­ta od posled­i­ca infek­ci­je. Na bolni~kom le~enju je 9.366 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma su 283 osobe.

Vla­da potvrdi­la odluku Kriznog {taba o mera­ma za praznike

Vla­da Srbi­je danas je potvrdi­la odluku Kriznog {taba da 31. decem­bra i 1. jan­u­ara restorani i kafi}i rade do 18 sati, a prehram­beni objek­ti do 20 sati. To zna~i da nije dozvol­jeno orga­ni­zo­vanih do~eka Nove godine niti reprize. Nove odluke va‘e samo za 31. decem­bar i 1. jan­u­ar. Postoje}e mere va‘i}e do 11. januara.