STONOTENISER ALEKSA GACEV ČETVRTI REKET SRBIJE 29122020

Na zvani~noj listi Stonoteniskog saveza Srbi­je 2020. god­inu najbolji pirot­s­ki stonotenis­er Alek­sa Gacev zavr{ava na 4. mes­tu. Trenut­no igra u Nema~koj. Tokom pauze u prven­stvu boravi u rod­nom gradu. Kako gra­di kar­i­jeru u Nema~koj, ho}e li igrati na turniru TOP 12 — o tome izme|u osta­log gov­ori za TV Pirot.