REALIZOVANA VEĆINA PLANIRANIH INVESTICIJA JP ZA PLANIRANJE I UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 29122020

Real­i­zo­vana je ve}ina plani­ranih inves­ti­ci­ja JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta u ovoj godi­ni. Za inves­ti­ci­je u nared­noj godi­ni izd­vo­jeno je 200 mil­iona dinara.