NAGRADE ZA UČENIKE MUZIČKE ŠKOLE 29122020

U~enici Muzi~ke {kole ”Dr Dragutin Gostu{ki” nas­tavl­ja­ju sa uspes­i­ma na takmi~enjima. Ne remeti ih to {to se zbog aktuelne situaci­je takmi~enja odr‘avaju onlanj. Na me|unarodnom takmi~enju Mem­o­ri­jal ”San­ja Pavlovi}” deve­toro u~enika {kole je ost­var­i­lo odli~ne rezultate.