DONACIJA KOMPANIJE E MIROLJO OPŠTOJ BOLNICI 29122020

Op{ta bol­ni­ca Pirot danas je dobi­la 91 za{titno ode­lo za vi{ekratnu upotre­bu. Opre­mu je bol­ni­ci donirala Kom­pani­ja E- Miroljo.