BUDŽET DIMITROVGRADA ZA NAREDNU GODINU OKO 780 MILIONA DINARA 29122020

Plani­rani bud‘et Dim­itro­vgra­da za nared­nu god­inu je oko 780 mil­iona dinara. U 2020. godi­ni real­i­zo­vani su va‘ni infra­struk­turni pro­jek­ti, radi­lo se na asfalti­ran­ju i zameni vodovodne mre‘e, a takve inves­ti­ci­je su u planu i za nared­nu god­inu. O~ekuje se nas­tavak zna~ajnih pro­jeka­ta u sarad­nji sa Kance­lar­i­jom za upravl­jan­je javn­im ulaganjima.