ZZJZ: JOŠ 45 POZITIVNIH NA VIRUS KORONA U OKRUGU PREMINULO 6 OSOBA U OPŠTOJ BOLNICI PIROT

Na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|eno jo{ 45 novobolelih oso­ba od virusa korona ( Pirot 37, Bela Palan­ka 4, Babu{nica 4 osobe). Na‘alost, u dane viken­da u Op{toj bol­ni­ci Pirot bitku sa korona viru­som izgu­bi­lo je 6 oso­ba. Na anal­izu u lab­o­ra­tori­ji ” Vatreno oko” Zavod je danas poslao jo{ 53 uzor­ka . Zavod je danas nalo‘io meru ku}ne izo­lacije za 87 lica, a ukin­uo za 126. U dane viken­da u Kovid ambu­lan­ti Pirot obavl­jeno je 320 pre­gle­da: 103 prva i 217 kon­trol­nih. I dal­je je veli­ki broj hos­pi­tal­i­zo­vanih i pre­minulih od kovid infek­ci­je, saop{tavaju iz Zavo­da. U pirot­skoj Op{toj bol­ni­ci le~e se 83 bolesni­ka( 58 iz Piro­ta, 11 iz Dim­itro­vgra­da, 6 iz Babu{nice,7 iz Bele Palanke i jed­na oso­ba iz Beogra­da). Po{tujte mere i budite odgov­orni pre­ma sebi i drugi­ma, saop{tavaju iz ZZJZ Pirot. 

Jo{ 2.559 novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja u Srbiji 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja jo{ kod 2.559 oso­ba je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno pris­ust­vo virusa korona od 11. 190 testi­ranih u posled­n­ja 24 sata. Iako se sman­ju­je broj novopotvr|enih slu~ajeva i dal­je je veli­ki broj pre­minulih od posled­i­ca kovid infek­ci­je. U posled­n­ja 24 sata bitku sa korona viru­som izgu­bile su 43 osobe. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 9.728 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma je 288 pacijenata.