PROBLEMI MEŠTANA STANIČENJA

Na poziv 30-ak me{tana Stani~enja posetili smo ovo selo. @eleli su da pred­stave neke od prob­le­ma sa koji­ma se susre}u i o~ekuju pomo} lokalne samouprave.