POLAGANJE VENACA OSLOBODIOCIMA KOD SPOMENIKA NA TRGU REPUBLIKE

Na 143. godi{njicu od oslobo|enja Piro­ta od turske vlasti, kapetanu Milutinu Karanovi}u i borci­ma oslo­bo­d­i­oci­ma, po~ast je oda­ta pola­gan­jem venaca kod spomeni­ka na Trgu Repub­like u Tijabari.