ODRŽANA POSLEDNJA SEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA U OVOJ GODINI

Grad­s­ka skup{tina zasedala je danas posled­nji put u ovoj kalen­darskoj godi­ni. Na dnevnom redu sed­nice bilo je 11 ta~aka. Posle radne, odr‚‘ana je i sve~ana sed­ni­ca na kojoj su dodel­jene nagrade ”28. decem­bar” koje se dodelju­ju tradi­cional­no povodom Dana gra­da. Ove godine, Komisi­ja za dodelu javnih priz­nan­ja i nagra­da, dodelila je jedin­stvenu nagradu zdravstven­im rad­nici­ma i ostal­im zaposlen­im u pirot­skom zdravstvu.