VANREDNA SITUACIJA U DIMITROVGRADU OSTAJE NA SNAZI

Vanred­na situaci­ja osta­je na snazi u Op{tini Dim­itro­v­grad. Pre­ma re~ima predsed­ni­ka Op{tine, Vladice Dim­itro­va, podaci pokazu­ju da se epi­demi­ja sti{ava, ali jo{ uvek nisu na zadovoljavaju}em nivou da bi se mere ubla‘ile.