VAKCINACIJA POČETAK KRAJA PANDEMIJE?

Svet ne miru­je od decem­bra pro{le godine kada je otkriv­en prvi slu~aj Covi­da ‑19. Za god­inu dana uver­ili smo se u brzi put {iren­ja virusa. Nev­idljivi nepri­jatelj odneo je vi{e od mil­ion ‘ivota za 12 mese­ci. Bor­ba sa viru­som tra­je. Na pravl­jen­ju vakcine radili su i rade stru~njaci iz cel­og sve­ta. Neke su ve} u upotre­bi. Ohrabru­je po~etak vakci­naci­je.