PIROT IMAO SVOG PREDSTAVNIKA NA SKUPŠTINI RSS‑a

U hotelu Kraun Plaza u Beogradu u sre­du je odr‘ana vanred­na skup{tina Rukometnog saveza Srbi­je. I Pirot je imao svog del­e­ga­ta Ninosla­va ]iri}a,potpredsednika Rukometnog saveza cen­tralne Srbije.