OTVORENA IZLOŽBA ”PIROTSKI KEJ LJUBAV I INSPIRACIJA”

U Galer­i­ji ”^edomir Krsti}” danas je otvore­na izlo‘ba rado­va sa nagradnog konkur­sa o temi ”Pirot­s­ki kej — ljubav i inspiraci­ja”. Ova ustano­va kul­ture konkurs je orga­ni­zo­vala u sarad­nji sa Grad­skom upravom.