ODRŽANA SEDNICA GRADSKOG VEĆA U OVOJ GODINI

Danas je odr‘ana posled­n­ja ovogodi{nja sed­ni­ca Grad­skog ve}a. Ve}nici su dali saglas­nost na planove i pro­grame rada javnih preduze}a, ustano­va i orga­ni­zaci­ja za nared­nu godinu.