DOM ZDRAVLJA DOBIO NOVE KOLIČINE VAKCINE PROTIV GRIPA

Dom zdravl­ja Pirot dobio je jo{ vakci­na pro­tiv sezon­skog gri­pa. Gra|ani koji su zain­tereso­vani mogu da se jave u ambu­lanu Tijabara i Med­i­cinu rada i da posle pre­gle­da lekara prime vakcinu, obave{tavaju iz Doma zdravlja.